My Items

La Junta Directiva està formada per les persones i càrrecs següents:

Presidenta:

  Rosa Salvadó Rumech

 

Vicepresident:

  Pere Boixader Simon

Secretaria:

  Elisabet Furadada Cunill

Tresorer:

 Albert Fajula

Vocals:  

 Jaume Fàbregas

 Àngel Ruiz Jounou

 Eduard Pujals

 Domènec Ferrer

 Eulàlia Barrasetas

 Pere Puig

 Carme Rosell

 Lluís Arrondo

unnamed.png

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017 - 2020