La Vocalia de documentació, s’encarrega d’estructurar i ordenar la documentació de què es disposa a fi d’aconseguir informació actualitzada. S’encarrega de l’organització de diferents projectes de digitalització documental de fons d’interès cultural, històric, natural i/o patrimonial*

* Es requisit indispensable ser soci del Centre per a qualsevol consulta o estudi.

Arxiu Parroquial

Contè les bases de dades del buidat, l'any 2012, dels llibres sagramentals de la parròquia: baptismes, òbits, casaments, testaments, també d’altres documents com: censos, establiments, pergamins, àpoques..., i demés documentació relacionada amb la parròquia.

El principal interès de l’entitat per la digitalització dels fons era el de la seva salvaguarda i conservació, perquè, encara que l’arxiu parroquial té en general un bon estat, els anys i les tintes de poca qualitat, l’envelliment del paper i sobretot l’augment de les persones que volen estudiar aquestes fonts documentals, en faciliten la degradació i possibles ruptures irreparables, fent témer per la seva futura conservació.

L'arxiu parroquial constitueix un patrimoni documental molt important, que és imprescindible per als estudiosos que fan un treball de recerca històrica de la població i per a un grup de gent cada vegada més nombrós, interessada en buscar dades sobre el seu arbre genealògic o els diferents llinatges de la seva família.

Arxiu Diocesà de Solsona

Conté 48 volums digitalitzats referentes a La Pobla (principalment manuals notarials), que van desde el s.XIV fins al s.XIX.

Arxiu Municipal
Documents varis
fac.JPG

Aquesta web es manté únicament amb fons propis de l'entitat i aportacions dels seus socis.

© Centre d'Estudis Lillet 2017