DOCUMENTS VARIS
 
- Document-Acta de consagració de l'esglèsia del castell (833)
- Document-Ordenament sobre la roba clara (1415)
- Protocols notarials de Bagà (1360-1444)
- Llibre dels remences (1449)
- Document-Ordenament del textil (1470)
- Document-Esborrany de carta  de Josep Aparici referent al repartiment de la contribució fet a La Pobla de Lillet.
- Document-Esborrany d'un dictamen sobre la disputa que mantenen les viles de Bagà i La Pobla de Lillet amb la                 baronia de Pinós i Mataplana en el repartiment de la contribució (1713-1715)
- Document-Certificació de les quantitats que conformen els rèdits, emoluments, gravàmens i càrrecs de la                           universitat de La Pobla de Lillet (1715)
- Document-Instrucció pel síndic sobre la demanda feta per La Pobla de Lillet per a no pagar el cadastre (1715)
- Pleitos civiles-Real Audiencia (ACA-1766)
- Plet de la Pabordia amb els Ducs d'Alba (1769)

- Document-Inquisició-Pedro Redonella (1816)